Psycholog szkolny

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
Janusz Korczak

Psycholog szkolny Jolanta Drozda-Góral zaprasza na rozmowy uczniów, a także rodziców do pokoju nr 33 w nowej części szkoły.
Dyżury psychologa szkolnego Jolanty Drozda-Góral:
Wtorek 08:00 – 13:00
Środa 10:15 – 14:15
Zachęcam także do korespondencji za pośrednictwem portalu Librus Szkoła

Praca psychologa szkolnego polega na dużej różnorodności. Podejmowane działania mają charakter diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny.
Zadania podejmowane przez psychologa dotyczą uczniów, zespołu klasowego, nauczycieli oraz rodziców. Wszystkie służą budowaniu dobrych relacji w szkole opartych na wzajemnym zrozumieniu.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

• diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu;
• diagnozuje sytuacje w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
• inicjuje i prowadzi działania mediacyjne oraz interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
• wspiera nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów;
• podejmuje działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów; w tym działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, organizuje także zajęcia integracyjne w klasach, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów klasowych;
• organizuje warsztaty mające na celu m.in. rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie postawy empatycznej i asertywnej, budowanie u uczniów pozytywnej samooceny oraz poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności efektywnego rozwiązywania konfliktów;
• doradza uczniom w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu;
• współpracuje z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych;
• współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami, w celu udzielenia efektywnej pomocy uczniowi i jego rodzinie.

Kto może się zgłosić do psychologa szkolnego?
1. Uczeń, gdy:
• ma problemy z emocjami,
• ma niską samoocenę, zaburzone poczucie własnej wartości;
• zastanawia się, jak budować dobre relacje z innymi ludźmi,
• ma trudności w nauce,
• jest zestresowany,
• ma kłopot z przestrzeganiem zasad obowiązujących w społeczności szkolnej,
• doświadcza sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub członka rodziny (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka lub inne trudne sytuacje,
• pojawiają się u niego myśli samobójcze,
• często występują u niego objawy somatyczne, np. ból brzucha, bóle głowy, zaburzenia snu,
• chce porozmawiać o tym, co go denerwuje, martwi,
• nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany).
2. Rodzic, gdy:
• zauważa negatywne przejawy zachowania u swojego dziecka, potrzebuje wsparcia wychowawczego;
• chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
3. Nauczyciel, gdy:
• doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
• szuka nowych form pomocy mających źródło w psychologii.

 

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

Facebook
Skip to content