RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:
1.  . Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka 180, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Dorotę Wróbel.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Piotr Załuski, kontakt email iod.sp.zs@gmail.com.
3. Celem przetwarzania danych osobowych ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami, ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda w celu promocji szkoły oraz osiągów ucznia w formie udostępniania zdjęć, filmów na stronie internetowej, portalu społecznościowym, lokalnej prasie, telewizji.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.
9. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości publikacji zdjęć i informacji promujących osiągnięcia szkoły i ucznia.
11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

MONITORING

Zarządzenie w sprawie monitoringu

Regulamin monitoringu
 

Facebook
Skip to content