Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Elżbieta Kudyba zaprasza na rozmowy zarówno uczniów jak i ich rodziców do pokoju nr 33 w nowej części szkoły.

Dyżury Pedagoga szkolnego Elżbiety Kudyby

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024 mgr Elżbieta Kudyba
Godziny pracy:
poniedziałek 10.30 - 12.30
wtorek 13.00 - 15.00
środa ---------------
czwartek 10.30 – 12.30
piątek 12.30 – 15.30

Pedagog specjalny planuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W szkole pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności) lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, przystosowanie do warunków szkolnych, akceptację siebie itd. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z psychologiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.
Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 mgr Elżbieta Kudyba
Godziny pracy
poniedziałek 9.30- 10.30
wtorek 11.00 – 12.00
środa ------------------
czwartek 9.30 – 10.30
piątek 11.30 – 12.30


Pedagog szkolny ze względu na charakter swojej pracy ma swego rodzaju szczególną misję do spełnienia w procesie wychowawczym młodego pokolenia. Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami a także innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

 • dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów,
 • roztoczenie opieki nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi, społecznie zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska,
 • systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym,
 • praca indywidualna z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci ,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle nawarstwiających się trudności i niepowodzeń szkolnych ,
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu kłopotów dotyczących interakcji koleżeńskich,
 • udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • diagnozowanie środowiska wychowawczego,
 • współpraca z Gronem Pedagogicznym, Dyrekcją Szkoły, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, pielęgniarką, księdzem,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi oddziaływania wychowawcze szkoły: policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie, Sądem Rodzinnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu, itp., Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Narolu,
 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizowanie opieki materialnej uczniom z rodzin przeżywających trudną sytuacją materialną,
 • branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi.

Pedagog szkolny nie prowadząc zajęć dydaktycznych, cieszy się większym zaufaniem uczniów i może bardziej obiektywnie spojrzeć na ich problemy oraz w pełni zaangażować się w ich rozwiązanie. Nasi wychowankowie są narażeni na wiele pokus, gdyż żyją w czasie ogromnych zagrożeń. Jak radzić sobie z natrętnym kolegą ze starszej klasy? Jak odmówić papierosa, czy puszki piwa na dyskotece? Jak radzić sobie ze stresem i wieloma innymi problemami? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi może uczeń znaleźć w zaciszu gabinetu pedagoga.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom. Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez pomocy innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Facebook
Skip to content